Prendico – EthGlobal Istanbul WIP zkApp

Prendico – EthGlobal Istanbul WIP zkApp

PRENDICO, short for “Privacy-enabled Disaster Compensation,” stands as an innovative solution in the aftermath of disasters. This initiative seamlessly combines blockchain technology, privacy tools, and financial inclusion to discreetly provide compensation to individuals affected by natural disasters.

Privacy Commitment: At the core of PRENDICO is an unwavering commitment to privacy. Employing cryptographic techniques, notably zero-knowledge proof, the project ensures the confidentiality of aid recipients’ personal information. This privacy-centric approach shields individuals from potential vulnerabilities, ensuring the discreet delivery of financial assistance. A distinctive feature of PRENDICO is its capability to automatically trigger compensation transfers in the wake of significant climate events, such as hurricanes, floods, or any other disasters. The system acts swiftly, ensuring aid reaches those in need precisely when they need it most. Fueled by a decentralized blockchain infrastructure, PRENDICO leverages smart contracts and the lightweight Mina blockchain for automated and transparent fund distribution. This guarantees the efficiency of compensation transfers, establishing a trustless, auditable system that enhances accountability and transparency.

Prioritizing financial inclusion, PRENDICO extends support to unbanked or underbanked populations, ensuring everyone has access to the compensation they deserve. The user-friendly interface, built on web3 technologies, promotes digital inclusion, making the compensation process accessible to individuals with low levels of digital literacy. Anyone with a phone number and internet access can benefit from these services.

PRENDICO aspires not only to deliver compensation efficiently but also to redefine standards in disaster relief, providing a beacon of hope and support for those navigating the challenging journey of recovery.

Development Details
PRENDICO incorporates various technologies to create a seamless and secure experience for users seeking disaster compensation. The ZK Dapp serves as the heart of user interaction, where individuals connect to initiate the compensation process.

Victims can access the service using only a smartphone, with the main UI (built with NextJS) accessible from the device’s browser, ensuring that low internet connectivity is not a hindrance. To claim compensation, a two-step identity verification process is implemented, involving the verification of a phone number through the 1st REST API, the Phone Number Verification API. This step adds a layer of security, making it challenging for malicious actors to request claims multiple times. The next step involves victims requesting eligibility for a disaster through the 2nd REST API, the Global Disaster Alert and Coordination System API (GDACS API). This service locates the user, verifies eligibility for the current disaster, and specifies the compensation amount based on the price life index and severity of the disaster. Using two different APIs enhances security by preventing bad actors from correlating full user identity by hacking a single monolithic API. Each API has its own private key, and all responses are signed with it.

To receive funds securely, users are required to create an Auro Wallet compatible with the Mina Blockchain, chosen for its privacy features. Victims must locally generate a ZK proof confirming that both APIs responded successfully and that response signatures are properly signed with public keys whitelisted in the Mina L2 runtime contract. The locally computed proof is then sent to the Mina runtime contract. If the proof is valid, and if the public outputs of the proof (public keys, etc.) match the current states in the contract, the claim is nullified to avoid double spending, and the compensation is sent to the public address of the victim.

Click here to visit the GitHub page >
More info >

Download zip file of slides >

zkok-id: zkok117 Categories: , Tags: , ,

Türkçe

PRENDICO, ‘Gizlilik-Yetkin Afet Tazminatı’ anlamına gelen kısaltmasıyla, felaketlerin ardından yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu girişim, doğal afetlerden etkilenen bireylere gizlice tazminat sağlamak için blok zincir teknolojisi, gizlilik araçları ve finansal dahilimi sorunsuz bir şekilde birleştiriyor. Gizlilik Taahhüdü: PRENDICO’nun temelinde gizliliğe karşı sarsılmaz bir taahhüt var. Şeffaflığı sıfır-bilgi kanıtları gibi kriptografik teknikler kullanarak sağlayan proje, yardım alan kişilerin kişisel bilgilerinin gizliliğini garanti altına alıyor. Bu gizlilik odaklı yaklaşım, bireyleri potansiyel zayıflıklardan koruyarak finansal yardımın gizli bir şekilde sunulmasını sağlıyor. PRENDICO’nun dikkat çeken özelliklerinden biri, kasırgalar, seller veya diğer herhangi bir felaket gibi önemli iklim olaylarının ardından otomatik olarak tazminat transferlerini tetikleyebilme yeteneğidir. Sistem hızlı hareket ederek, yardıma en çok ihtiyaç duyulduğu anda yardımın doğru kişilere ulaşmasını sağlıyor. Dağıtılmış bir blok zincir altyapısı tarafından desteklenen PRENDICO, otomatik ve şeffaf fon dağıtımı için akıllı kontratlar ve hafif Mina blok zincirini kullanıyor. Bu, tazminat transferlerinin verimliliğini garanti ederek, hesap verebilirlik ve şeffaflığı artıran güvenilir, denetlenebilir bir sistem oluşturuyor. Finansal dahilimi önceliklendirerek, PRENDICO bankasız veya az bankacılık hizmetine erişimi olan nüfusa destek sunarak, herkesin hak ettiği tazminata erişiminin olmasını sağlıyor. Web3 teknolojileri üzerine inşa edilen kullanıcı dostu arayüz, dijital okuryazarlık seviyesi düşük bireylerin tazminat sürecine erişilebilirliğini artırarak dijital dahilimi teşvik ediyor. Telefon numarası ve internet erişimi olan herkes bu hizmetlerden faydalanabilir. PRENDICO, yalnızca etkili bir şekilde tazminat sunmakla kalmayıp, aynı zamanda felaket yardımı standartlarını yeniden tanımlamayı, iyileşme sürecinde zorlu bir yolculukta olanlara umut ve destek olmayı amaçlıyor. Geliştirme Detayları PRENDICO, afet tazminatı arayan kullanıcılar için sorunsuz ve güvenli bir deneyim oluşturmak için çeşitli teknolojileri bir araya getiriyor. ZK Dapp, kullanıcı etkileşiminin merkezi olduğu yerdir; burada bireyler tazminat sürecini başlatmak için bağlantı kurar. Mağdurlar, sadece bir akıllı telefon kullanarak hizmete erişebilirler, ana kullanıcı arayüzü (NextJS ile oluşturulan) cihazın tarayıcısından erişilebilir, böylece düşük internet bağlantısı bir engel olmaz. Tazminat talep etmek için, iki adımlı bir kimlik doğrulama süreci uygulanır, 1. REST API olan Telefon Numarası Doğrulama API’si aracılığıyla bir telefon numarasının doğrulanması sürecini içerir. Bu adım, kötü niyetli aktörlerin birden fazla kez talepte bulunmasını zorlaştırarak bir güvenlik katmanı ekler. Sonraki adım, mağdurların 2. REST API olan Küresel Afet Alarm ve Koordinasyon Sistemi API’si (GDACS API) aracılığıyla bir felaket için uygunluk talep etmesini içerir. Bu hizmet, kullanıcıyı bulur, mevcut felaket için uygunluğu doğrular ve felaketin şiddeti ve fiyat yaşam endeksi temel alınarak tazminat miktarını belirler. İki farklı API kullanarak, kötü niyetli aktörlerin tek bir monolitik API’yi hackleyerek tam kullanıcı kimliğini korele etmesini önleyerek güvenliği artırır. Her API’nin kendi özel anahtarı vardır ve tüm yanıtlar bu anahtarla imzalanır. Kullanıcılar, gizlilik özelliklerine sahip olduğu için Mina Blockchain ile uyumlu Auro Cüzdanı oluşturmak zorundadır. Mağdurların, her iki API’nın başarılı yanıtladığını ve yanıt imzalarının Mina L2 çalışma zamanı sözleşmesinde beyaz listelenmiş genel anahtarlarla doğru şekilde imzalandığını onaylayan bir ZK kanıtı yerel olarak oluşturması gerekmektedir. Yerel olarak hesaplanan kanıt, Mina çalışma zamanı sözleşmesine gönderilir. Eğer kanıt geçerli ise ve kanıtın genel çıktıları (genel anahtarlar, vb.) sözleşmedeki mevcut durumlarla eşleşiyorsa, talep çifte harcamayı önlemek için iptal edilir ve tazminat mağdurun genel adresine gönderilir.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top