Examina – Eth Global Istanbul WIP zkApp

Examina – Eth Global Istanbul WIP zkApp

EXAMINA emerges as an innovative educational platform constructed on the Mina Protocol, employing Zero-Knowledge (ZK) proofs to empower students to independently verify the authenticity of their examination results. The platform’s design prioritizes maintaining the integrity of academic evaluations, allowing students to validate their test submissions autonomously while safeguarding their privacy. EXAMINA facilitates students in taking control of their academic records, providing educational institutions with a transparent, secure, and streamlined process that fosters trust and efficiency in the evaluation system.

Development Details
EXAMINA relies on the Mina protocol, a lightweight yet powerful blockchain, for efficient and secure on-chain verification of exam results, preserving the integrity and immutability of academic records.

The front-end of the platform is crafted using React, a robust JavaScript library renowned for building user interfaces. This choice ensures a responsive and intuitive experience for both students and educators, facilitating easy navigation and interaction with the platform.

On the back-end, the team utilizes Node.js, a JavaScript runtime environment that enables scalable and rapid server-side development. This ensures the platform’s capability to handle a high volume of users and data with efficiency.

Additionally, Firebase, a comprehensive app development platform, is integrated to provide functionalities such as real-time database updates, user authentication, and hosting. This integration contributes to the seamless and secure operation of the platform.

Throughout the development process, the team adopts a learning-oriented approach, continuously exploring new technologies and methodologies. This ensures not only the creation of a robust platform but also adaptation to the evolving landscape of educational technology.

The synergy among these technologies – Mina, React, Node.js, and Firebase – combined with the team’s commitment to learning and innovation, results in a decentralized, secure, and user-friendly platform. EXAMINA serves as a testament to how technology can revolutionize academic assessments.

The platform is deployed at the following contract address: “B62qpyezGy1Rc8ABftgWDVqxfwS3wE4KZK6dakhb2f9vvGYbouFebVR”.

Click here to visit the GitHub page >
Live Demo >

Download zip file of slides >

zkok-id: zkok118 Categories: , Tags: , ,

Türkçe

EXAMINA, Mina Protocol üzerine inşa edilen yenilikçi bir eğitim platformu olarak ortaya çıkıyor ve öğrencilere sınav sonuçlarının gerçekliğini bağımsız olarak doğrulamalarını sağlamak için Sıfır Bilgi (ZK) kanıtlarından faydalanıyor. Platformun tasarımı, akademik değerlendirmelerin bütünlüğünü korumayı öncelikli hale getirir; bu da öğrencilere test gönderilerini kendi başlarına doğrulama olanağı sunar ve aynı zamanda gizliliklerini korur. EXAMINA, öğrencilere akademik kayıtlarını kontrol etme imkanı sunar ve eğitim kurumlarına şeffaf, güvenli ve verimli bir süreç sağlar; bu da değerlendirme sistemine güven ve etkinlik kazandırır.

Geliştirme Detayları:
EXAMINA, akademik kayıtların bütünlüğünü ve değişmezliğini korumak için hafif ancak güçlü bir blockchain olan Mina Protocol’e dayanmaktadır ve sınav sonuçlarının etkin ve güvenli bir şekilde on-chain doğrulanmasını sağlar. Platformun ön ucu, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için tanınmış bir JavaScript kütüphanesi olan React kullanılarak oluşturulmuştur. Bu seçim, öğrenciler ve eğitimciler için duyarlı ve sezgisel bir deneyim sağlayarak platformla kolayca etkileşimde bulunmayı ve gezinmeyi kolaylaştırır.

Arka planda, ekip ölçeklenebilir ve hızlı sunucu tarafı geliştirme sağlayan bir JavaScript çalışma zamanı ortamı olan Node.js’yi kullanır. Bu, platformun yüksek miktarda kullanıcı ve veriyi verimlilikle işleyebilme kapasitesini sağlar. Ek olarak, gerçek zamanlı veritabanı güncellemeleri, kullanıcı kimlik doğrulama ve barındırma gibi işlevsellikler sağlamak için Firebase gibi kapsamlı bir uygulama geliştirme platformu entegre edilmiştir. Bu entegrasyon, platformun sorunsuz ve güvenli çalışmasına katkıda bulunur.

Geliştirme süreci boyunca ekip, sürekli olarak yeni teknolojileri ve yöntemleri keşfeden bir öğrenme odaklı yaklaşım benimser. Bu, sadece sağlam bir platformun oluşturulmasını değil, aynı zamanda eğitim teknolojisinin gelişen peyzajına uyum sağlamayı da garanti eder. Mina, React, Node.js ve Firebase gibi bu teknolojiler arasındaki sinerji, öğrenme ve yenilik konusundaki ekip taahhüdü ile birleşerek merkezi olmayan, güvenli ve kullanıcı dostu bir platform ortaya çıkarır.

EXAMINA, teknolojinin akademik değerlendirmeleri nasıl devrimleştirebileceğine dair bir kanıt olarak hizmet veriyor. Platform, şu sözleşme adresinde dağıtılmıştır: “B62qpyezGy1Rc8ABftgWDVqxfwS3wE4KZK6dakhb2f9vvGYbouFebVR”.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top